Istorie Contemporană

Perioada de după Marea Unire din 1918 constituie un capitol de istorie foarte bine reprezentat în colecţiile generale ale muzeului. Deceniile dintre cele două mari războaie mondiale, anii ocupaţiei horthyste, apoi instaurarea regimului comunist şi evoluţia societăţii transilvănene de-a lungul acestei epoci sunt bogat ilustrate de mărturii ale vremii ce provin de la autorităţile centrale şi locale de stat, de la diferite alte instituţii, de la mari personalităţi şi oameni de rând ai timpului în care au trăit.

Patrimoniul muzeal ilustrează convingător marile prefaceri şi momentele de mare dramatism prin care a trecut societatea ardeleană în secolul XX.

Nu mai puţin relevante pentru epocă sunt şi diversele mărturii ce ilustrează multitudinea de aspecte ale vieţii cotidiene ale omului şi societăţii. Obiecte de uz comun, de la cele mai variate ustensile, îmbrăcăminte, mobilier, ceramică şi sticlărie, arme, fotografii, însemnări manuscrise, corespondenţă, publicaţii de tot felul etc., până la piese cu certă valoare artistică, sunt păstrate în colecţii ca testimonii preţioase pentru viitorime. Pentru generaţiile ce vor urma sunt arhivate selectiv şi documente ale anilor de după 1989, facilitându-se astfel înţelegerea nuanţată a marilor schimbări de după perioada regimului comunist.